Proces rekrutacji prowadzony będzie w oparciu o Regulamin Rekrutacji (pobierz).

Rekrutacja będzie prowadzona w terminach podanych w Regulaminie Rekrutacji w podziale na poszczególne edycje. Zakłada się organizację 10 edycji naboru. W każdej edycji zrekrutowanych zostanie 10 uczestników.

Kryteria obowiązkowe:

  1. uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna w wieku 30 lat i więcej pozostająca bez pracy (w tym zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. uczestnik musi należeć do jednej z grup: osoba powyżej 50 roku życia, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, osoba o niskich kwalifikacjach,
  3. uczestnik zamieszkuje woj. lubelskie (zgodnie z art.25 KC),
  4. uczestnikiem nie może być osoba zarejestrowana w KRS, CEiDG lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  5. uczestnikiem nie może być osoba korzystająca równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
  6. uczestnikiem nie może być osoba, wobec której orzeczono karę zakazu dostępu do środków.

Możliwość przyjęcia uczestników do projektu będzie w pierwszej kolejności weryfikowana w oparciu o status uczestnika na rynku pracy (zgodnie z założeniami zawartymi w SZOOP RPO WL), a następnie w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacji.

Kryteria premiujące:

  1. min. 60% uczestników stanowiły będą kobiety (4 pkt),
  2. min. 5% stanowiły będą osoby odchodzące z rolnictwa (4 pkt),
  3. preferowane będą osoby zamierzające otworzyć przedsiębiorstwo społeczne (12 pkt).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin-rekrutacji-WŁASNA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ (PDF)

zal-1-Formularz-rekrutacyjny (DOC)

zal-1-Formularz-rekrutacyjny (PDF)

zal-2-Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-I-etap (PDF)

zal-3-Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-II-etap (PDF)

zal-4-wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-formularza-rekrutacyjnego (DOC)

zal-4-wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-formularza-rekrutacyjnego (PDF)

zal-5-oświadczenie (DOC)

zal-5-oświadczenie (PDF)

zal-6-oświadczenie-przetwarzanie-danych-osobowych (DOC)

zal-6-oświadczenie-przetwarzanie-danych-osobowych (PDF)

zal-7-oświadczenie-wykształcenie (DOC)

zal-7-oświadczenie-wykształcenie (PDF)

zal-8-oświadczenie-korespondencja-elektroniczna (DOC)

zal-8-oświadczenie-korespondencja-elektroniczna(PDF)