Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego w okresie do 28.02.2019 poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze połączone z udzieleniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparciem pomostowym.

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu min. 20% które otrzymają środki na rozpoczęcie dział. gospodarczej zatrudni conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki.

Rezultat projektu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 96 osób.

Produkt projektu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 80 osób.

Działania projektowe:

  1. Diagnoza kompetencji
  2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
  3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  4. Wsparcie pomostowe.

Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (tj. zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego zgodnie z zapisami art. 25 KC), pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W/w osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie projektowe obejmuje także w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.03.2017 do 28.02.2019 na terenie woj. lubelskiego.

Wartość projektu: 3.126.986,16 zł (w tym wkład UE:  2 657 938,23 zł).