Uczestników/-czki VI edycji projektu „Własna firma Twoją szansą” informujemy, że w terminie:

od 28.12.2017r. do 11.01.2018r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:00 prowadzony będzie nabór biznes planów na założenie działalności gospodarczej.

Biznes plan wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. H.Kołłątaja 3/13 (I piętro), 20-006 Lublin lub za pośrednictwem poczty/kuriera w wyznaczonym terminie. O terminie złożenia biznesplanu będzie decydować data jego wpływu do Biura Projektu.

Sposób przygotowania biznes planów opisany został w Regulaminie przyznawania wsparcia, z którym prosimy się zapoznać!

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:

 1. powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz przyznawania wsparcia pomostowego – zal-1-Wzór-biznesplanu (PDF),
 2. powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony komputerowo na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu i wydrukowany),
 3. powinien być napisany w języku polskim,
 4. wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,
 5. powinien być złożony wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach,
 6. powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach, wyłącznie niebieskim długopisem
 7. do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki,
 8. biznesplan wraz z załącznikami powinien być spięty (preferowany skoroszyt)
 9. załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu (stwierdzenie ”potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz datą i podpisem uczestnika projektu)
 10. wydruk biznesplanu – zalecany druk dwustronny

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 1. Biznesplan w wersji papierowej,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu,
 3. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza. /np. kopia przedwstępnej umowy/,
 4. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy),
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – załącznik do biznesplanu (zal-1a-Oswiadczenie-pomoc-deminimis)
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311 z późn. zm.) – załącznik do biznesplanu (zal-1b-Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis)
 7. Biznesplan w wersji elektronicznej (płyta CD),
 8. Dokumenty uzasadniające ceny maszyn, urządzeń, oprogramowania, towarów, prac remontowych planowanych do sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej (np. oferty, wydruki ze stron internetowych, faktury pro forma, kosztorys prac remontowych),
 9. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.)
 10. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w przypadku osób, które zobowiązują się do zatrudnienia co najmniej jednego pracownika w przeciągu 12 miesięcy od daty założenia działalności gospodarczej w sektorach: białej gospodarki i/lub zielonej gospodarki (poza rolnictwem)
 11. zal-4-Wniosek-o-przyznanie-finansowego-wsparcia-pomostowego (DOC)
 12. zal-4-Wniosek-o-przyznanie-finansowego-wsparcia-pomostowego (PDF)

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych dokumentów, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnej wersji.