W wyniku oceny Biznesplanów, Wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach IV edycji projektu „Własna Firma Twoją Szansą” dokonanej przez Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) utworzono po procedurze odwoławczej:

A) listę osób otrzymujących dofinansowanie

B) listę osób, które nie otrzymują dofinansowania

IV-edycja-lista-rankingowa-ostateczna-01.12.2017

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować w celu uszczegółowienia kwestii związanej z otwarciem działalności gospodarczej.