W wyniku oceny Biznesplanów, Wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu „Własna Firma Twoją Szansą” dokonanej przez Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) utworzono po procedurze odwoławczej:

A) listę osób otrzymujących dofinansowanie

B) listę osób, które nie otrzymują dofinansowania

II-edycja-lista-rankingowa OSTATECZNA