Rekrutacja do II edycji projektu własnie się rozpoczęła i potrwa do 8 maja 2017 roku!

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy

zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 23 398,68 złotych,
 • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 850,00 PLN miesięcznie przez okres do 12 miesięcy,
 • wsparcie pomostowe doradcze uzupełniające wiedzę, prowadzone już po uzyskanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

 1. uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna w wieku 30 lat i więcej pozostająca bez pracy (w tym zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. uczestnik musi należeć do jednej z grup: osoba powyżej 50 roku życia, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, osoba o niskich kwalifikacjach,
 3. uczestnik zamieszkuje woj. lubelskie (zgodnie z art.25 KC),
 4. uczestnikiem nie może być osoba zarejestrowana w KRS, CEiDG lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 5. uczestnikiem nie może być osoba korzystająca równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 6. uczestnikiem nie może być osoba, wobec której orzeczono karę zakazu dostępu do środków.

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

Biuro Projektu, ul. Wojciechowska 9a (II piętro), 20-704 Lublin

w godzinach: 8.30 – 15.00 (od poniedziałku do piątku).

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

 • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
 • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:
 1. osobiście w Biurze Projektu – ul. Wojciechowska 9A (II piętro); 20-704 Lublin, od poniedziałku do piątku, godz.: 08.30 – 15.00),
 2. drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego,
 3. drogą elektroniczną (e-mail) – za termin uznaje się datę wpływu na skrzynkę mailową do Biura Projektu.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

zal-1-Formularz-rekrutacyjny (wersja DOC)

zal-1-Formularz-rekrutacyjny (wersja PDF)

2. ZAŚWIADCZENIE z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych z w Powiatowym Urzędzie Pracy

3. OŚWIADCZENIE osoby bezrobotnej / długotrwale bezrobotnej / biernej zawodowo nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy

zal-6-oświadczenie (wersja DOC)

zal-6-oświadczenie (wersja PDF)

4. ORZECZENIE o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia – dotyczy osób niepełnosprawnych

5. OŚWIADCZENIE o wykształceniu

zal-8-oświadczenie-wykształcenie (wersja DOC)

zal-8-oświadczenie-wykształcenie (wersja PDF)

6. OŚWIADCZENIE dotyczące korespondencji elektronicznej – dobrowolne i nie obowiązkowe na etapie rekrutacji

zal-9-oświadczenie-korespondencja-elektroniczna (wersja DOC)

zal-9-oświadczenie-korespondencja-elektroniczna(wersja PDF)

KONTAKT:

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Birska

 • osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 08.00 – 16.00,
 • telefonicznie pod numerem: 736 922 844,
 • mailowo: info@wlasnafirma.edu.pl .